pl en de fr

Wydarzenia samorządowe

Wspólne posiedzenie KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO oraz KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA I PORZĄDKU 29 kwietnia 2014 roku, godz.18.00 Urząd Dzielnicy Żoliborz, sala nr 328
Posiedzenie poprzedzi wizja lokalna na terenie Cytadeli Południowej. Radni i wszyscy zainteresowani spotykają się  o godz. 17.00 pod działobitnią przy ul. Jeziorańskiego.

Proponowany porządek obrad

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i powitanie.
 2. Problematyka rewitalizacji/modernizacji najbardziej zaniedbanej części Dzielnicy, Osiedla Cytadela Południowa (przylegający do murów Cytadeli Warszawskiej obszar ograniczony ulicami: Śmiałą, Gen. Zajączka, Dymińską i Jeziorańskiego)
  1. dyskusja na podstawie propozycji Mikroprojektu Rewitalizacji z 2007 r., uchwały Komisji z 16.11.2011 r., spostrzeżeń  z  wizji lokalnej oraz postulatów mieszkańców
  2. przyjęcie uchwały Komisji  w formie  wniosku do Zarządu Dzielnicy  w w/w sprawie
 3. Zagospodarowanie terenu  Żoliborza Południowego (d. Przemysłowego) – merytoryczne podsumowanie posiedzenia w dn. 09.04.2014 r.
  1. przyjęcie projektu stanowiska Rady Dzielnicy w/s rozwiązania kwestii związanych z terenem objętym procedurą planistyczną mpzp Żoliborza Południowego, a następnie uchwalenia w/w planu miejscowego
  2. przyjęcie uchwał Komisji – wniosków do Zarządu Dzielnicy w/s zagadnień bieżących związanych z zagospodarowaniem terenu „Żoliborza Deweloperskiego” 
 4. Przyjęcie uchwały Komisji – wniosku do Zarządu Dzielnicy o przesłanie do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy propozycji rozwiązań do uwzględnienia w mpzp Parku Kaskada.   
 5. Sprawy różne, wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.
 Przewodniczący Komisji                                      Przewodnicząca Komisji
Planowania Przestrzennego                              Ochrony Środowiska i Porządku
/-/ Adam Buława                                                  /-/ Dorota Maj - Dunajko

Zaproszeni goście

 • Witold Sielewicz –Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz
 • Zdzisława Frydrych – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Żoliborz
 • Marek Kostrzewa - mieszkaniec Żoliborza Południowego
 • Zainteresowani mieszkańcy osiedla Cytadela Południowa
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza