pl en de fr

Wydarzenia samorządowe

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia KOMISJI BUDŻETU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w dniu 22.05.2018 r. (wtorek) o godz. 17:00 sala konferencyjna im. Aliny Janowskiej na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2018 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 2122/18 z dnia 8 maja 2018 r. wraz z autopoprawką Zarządu Dzielnicy zgodnie z Uchwałą nr 2136/18 z dnia 15 maja 2018 r. - druk nr 267 i druk nr 267A
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy- druk nr 268
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - druk nr 269
 5. Sprawy różne, wolne wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.

PRZEWODNICZĄCA
Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości
/-/
Krystyna Ptaszyńska
Zaproszeni goście:
 • Pan Krzysztof Bugla – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
 • Pan Michał Jakubowski  – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Alina Chojnicka – Główna Księgowa Urzędu Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Anna Kornacka – Główny Specjalista Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Żoliborz
PORZĄDEK OBRAD na posiedzenie KOMISJI EDUKACJI dnia 15 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 17.30 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz
 
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Podsumowanie rekrutacji do żoliborskich przedszkoli.
 3. Informacja na temat konkursów na dyrektorów placówek oświatowych.
 4. Sprawy różne, wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.
 
Przewodnicząca
Komisji Edukacji
/-/ Beata Zasada – Wysocka

Zaproszenie goście:

 • Pan Krzysztof Bugla – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
 • Pan Artur Nawrot – Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Żoliborz 

PORZĄDEK OBRAD KOMISJI MIESZKALNICTWA I SPÓŁDZIELCZOŚCI w dniu 14 maja (poniedziałek) 2018 r. o godz. 18:00 sala konferencyjna im. Aliny Janowskiej na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz

 1.   Przyjęcie porządku obrad.
 2.  Omówienie projektu rewitalizacji terenu w okolicy ul. Krajewskiego oraz ul. Dymińskiej
 3.  Sprawy różne, wolne wnioski.
 4.  Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Mieszkalnictwa i Spółdzielczości
/-/ Dariusz Kołodziejek

Zaproszeni goście:

 • Pan Michał Jakubowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Magdalena Stefaniuk - Naczelnik Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Małgorzata Mazur – Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz
 • Przedstawiciele Wspólnot Mieszkaniowych z ulic:
  Krajewskiego 2,
  Krajewskiego 2a,
  Dymińskiej 10,
  Dymińskiej 10a.

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 4 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 420 z późn. zm.), zwołuję XLI SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Posiedzenie odbędzie się dnia 9 maja 2018 r. (środa) o godz. 18.30 w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Słowackiego 6/8 w sali konferencyjnej im. Aliny Janowskiej (III p.)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie wydatków majątkowych Dzielnicy Żoliborz na lata 2019 i 2020 proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 2117/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. - druk nr 261
 4. Podjęcie uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz w sprawie wystąpienia do Rady m. st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 267 im. Juliusza Słowackiego w Warszawie, ul. Braci Załuskich 1 poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych - druk nr 262
 5. Podjęcie uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz w sprawie wystąpienia do Rady m. st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana w Warszawie, ul. Or – Ota 5 poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych - druk nr 263
 6. Podjęcie uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie, ul. Przasnyska 18a poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych - druk nr 264
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacja o pracach Zarządu Dzielnicy między sesjami.
 9. Sprawy różne, wolne wnioski.
 10. Zamknięcie Sesji.

Obrady Sesji Rady Dzielnicy są jawne, co oznacza, że mogą im przysłuchiwać się mieszkańcy Dzielnicy i inne zainteresowane osoby.

 

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
Adam Buława

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 9 ust. 7 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały nr 109/XXIII/2016  Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 18 października 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, zwołuję  XI SESJĘ RADY SENIORÓW DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY.

 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza