pl en de fr

W dniu 3 października br. w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy odbyła się konferencja pn. „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w obszarze uzależnień chemicznych i behawioralnych. Najnowsze doniesienia”.

Patronat merytoryczny nad konferencją objęła Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii MARATON z Warszawy, która jest długoletnim partnerem w działaniach profilaktycznych związanych z uzależnieniami od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, realizowanych przez samorząd na trenie dzielnicy Żoliborz.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele placówek oświatowych – pedagodzy, psychologowie oraz nauczycieli, a także pracownicy socjalni i specjaliści z żoliborskiej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W czasie konferencji zaprezentowano skalę zjawiska i przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym oraz chemicznym (omówiono przykładowe substancje psychoaktywne i ich działanie, w tym także popularne i łatwo dostępne leki), omówiono zagorzenia świata wirtualnego i cyberprzestrzeni – ich wpływ na rozwój młodych ludzi, a także zachowania ryzykowne i problemowe nastolatków w obszarze uzależnień w świetle codziennej praktyki prowadzonej w poradniach terapeutycznych. W drugiej części spotkania omówiono procedury postępowania i ciążące na nauczycielach obowiązki prawne w sytuacjach zagrożenia dzieci przestępczością, demoralizacją, w szczególności z używaniem substancji psychoaktywnych. Na zakończenie konferencji zaprezentowano wzorcowy i rekomendowane narzędzie pn. „Program Wzmacniania Rodziny 10-14” jako przykład działania profilaktycznego ograniczającego zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży, wciągający do współpracy rodziców, jako najważniejszy element pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą.

Dziękujemy Fundacji Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii MARATON za przygotowanie tak ciekawego spotkania. Mamy nadzieję na kolejne.

1

2

3

6 października przypada święto 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. Tego dnia co roku spotykamy się przy pomniku „maczkowców” na pl. Inwalidów. Dzielnica Żoliborz jest współorganizatorem uroczystości.

Wśród zgromadzonych wyróżnia się zawsze grupa kombatantów 1. Dywizji ubrana w galowe stroje utrzymane w klasycznych granatowo-popielatych barwach. Od wielu lat przewodzi im mjr Janusz Gołuchowski, prezes środowiska podkomendnych generała. Obecni są zawsze kombatanci mieszkający poza Polską, a także reprezentanci placówek dyplomatycznych krajów, przez które wiódł szlak bojowy 1. Dywizji.

Tak było i w tym roku. Uroczystość odbyła się w asyście wojskowej i według wojskowego ceremoniału. Do zebranych przemówili: Jan Józef Kasprzyk - szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Ron J.P.M. van Dartel - ambasador Królestwa Niderlandów w Polsce, przedstawiciel Adama Struzika, marszałka Województwa Mazowieckiego. Podniosły charakter uroczystości wybrzmiał w apelu poległych, który zakończyła salwa honorowa. Delegacje złożyły kwiaty. Żoliborz reprezentowali: Grzegorz Hlebowicz, zastępca burmistrza Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy oraz Roman Krakowski – wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Podczas uroczystości kończący swoją misję ambasador Królestwa Niderlandów podarował Panu Burmistrzowi Grzegorzowi Hlebowiczowi cebulki tulipanów.

Warto w tym miejscu przypomnieć kilka szczegółów z europejskiej kampanii 1. Dywizji. Od chwili wyładowania we Francji, do momentu zajęcia niemieckiego portu wojennego Wil­helmshaven działania Dywizji trwały 283 dni, obejmując przestrzeń 1800 kilometrów. Straty ogólne w zabitych i rannych wyniosły jedną trzecią stanów. W oddziałach pierwszej linii były one o wiele wyższe. Wśród jednostek o największych stratach należy wymienić: 9 Batalion Strzelców Flandryjskich — 111% strat; 8 Batalion Strzelców Brabanckich — 96% strat; 10 Pułk Dragonów — 80% strat; Batalion Strzelców Podhalańskich — 77% strat. W korpusach oficerskich najwy­ższe straty wynoszące 176% etatu poniósł 2 Pułk Pancerny.

Wkraczając do Niemiec Dywizja oswobodziła tysiące jeńców wojennych wziętych do niewoli w kampanii 1939 roku, żołnierzy Armii Krajowej, ludność wywiezioną z Polski na przymusowe prace, więźniów obozów koncentracyjnych i wielu innych wysiedlonych. Jednym z najbardziej pamiętnych dni było oswobodzenie 1728 kobiet, żołnierzy AK, zagarniętych do niewoli po upad­ku Powstania Warszawskiego.

Po zakończeniu działań wojennych 1. Dywizja weszła w skład Polskich wojsk okupacyjnych w Niemczech, które podlegały generałowi Klemensowi Rudnickiemu, jednemu z bohaterskich obrońców Warsza­wy w 1939 r. i oswobodzicielowi Bolonii w 1945 r. Ich głównym zadaniem stała się teraz opieka nad rzeszami rodaków pozostawionych niepewnemu losowi w obcych krajach.

Dla żołnierzy Dywizji okres ten jest również związany z podejmowaniem osobistych decyzji dotyczących przyszłości, powrót do Polski w okresie terroru stalinowskiego wielu groził uwięzie­niem, a może jeszcze bardziej poważnymi konsekwencjami.

Pomni na więzi przyjaźni zrodzone we wspólnej służbie na polach walk, utworzyli oni Związek Kół 1. Dywizji Pancernej, skupiający swych członków zamieszkałych w wielu krajach całego świata. Odrodzenie niepodległej Polski w chwili upadku komunizmu pozwoliło Związkowi przekazać swe tradycje oddziałom Wojska Polskiego. Pomnik w Warszawie stał się więc symbolem tych tradycji i powrotu dywizji do wolnej i demokratycznej Ojczyzny. Reprezentuje on braterstwo bro­ni wśród żołnierzy Drugiej i Trzeciej Rzeczypospolitej.

Pomnik 1. Dywizji Pancernej został wzniesiony z darów mieszkańców Zachodniej Europy, we­teranów walk Dywizji i Rodaków, na znak wdzięczności i hołdu dla tych, którzy polegli w wal­kach o wspólną sprawę.

I na koniec interesujący szczegół. 2 kwietnia 1945 roku 1. Dywizja Pancerna dowodzona przez gen. Stanisława Maczka wyzwoliła niemiecki obóz koncentracyjny w Oberlangen. To tam właśnie oswobodzono ponad 1700 uczestniczek powstania warszawskiego.  Ze wspomnień Lidii Wyleżyńskiej „Zory”, prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK „Żywiciel” i Miłośników ich Tradycji, wiemy, że właśnie była osadzona w tym obozie.

 

Zgodnie z oświadczeniem Zarządu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy z dnia 2.10.2018r. trwa procedura wyjaśniająca w sprawie zarówno incydentu, który miał miejsce w jednej ze szkół na terenie Dzielnicy Żoliborz podczas realizacji programu "Archipelag Skarbów", jak i szerzej, tj. co do zakresu tego programu i sposobu jego realizacji przez wykonawcę.

W związku z incydentem, który miał miejsce w jednej ze szkół na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy podczas realizacji programu „Archipelag Skarbów”, czyli udostępnieniem z własnej inicjatywy przez wykonawcę ww. programu pojedynczego egzemplarza książki „Życie na maksa. Poradnik uczuciowo-seksualny” Jean-Benoit Castermana, a także w odniesieniu do publikacji medialnych poruszających ten temat, Zarząd Dzielnicy Żoliborz, stojąc zdecydowanie na stanowisku, że w placówkach oświatowych powinno się unikać indoktrynacji oraz promowania jakichkolwiek skrajnych postaw – oświadcza co następuje:

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy podjął w trybie natychmiastowym działania zmierzające do wyjaśnienia okoliczności incydentu, który miał miejsce w jednej ze szkół na terenie Dzielnicy Żoliborz podczas realizacji programu „Archipelag Skarbów” przez jego wykonawcę. Poniżej przedstawiamy dotychczasowe ustalenia poczynione w tej sprawie.

Program „Archipelag Skarbów”, rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – został zakupiony na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie. Ze szczegółami programu, który znajduje się w bazie programów z zakresu profilaktyki uniwersalnej, można zapoznać się m. in. na stronie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii pod adresem:

https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/archipelag-skarbow,12

Celem programu jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym i pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów młodzieży. Program jest ukierunkowany na osłabienie czynników ryzyka i wzmocnienie czynników chroniących, m.in. więzi z rodzicami, nauczycielami oraz innymi pozytywnymi jednostkami z otoczenia młodzieży.

Przed przystąpieniem do realizacji programu „Archipelag Skarbów” w Szkole Podstawowej Nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie, odbyło się spotkanie rodziców dzieci uczestniczących w programie z jego wykonawcą, na którym przekazane zostały szczegółowe informacje o treści warsztatów.
W spotkaniu tym uczestniczyli również nauczyciele i pedagog szkolny.

Podczas warsztatów programowych (w dniach 24 i 25 września) dzieci otrzymywały od prowadzącego program „Archipelag Skarbów” drobne upominki. Wśród nich znajdował się udostępniony przez prowadzącego jeden egzemplarz książki „Życie na maksa. Poradnik uczuciowo-seksualny” Jean-Benoit Castermana. Należy podkreślić, że książka ta nie jest podręcznikiem, na podstawie którego jest realizowany program. Był to jedyny egzemplarz książki, przygotowany przez wykonawcę programu z jego własnej inicjatywy jako upominek.

W związku z powyższym Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, podzielając przy tym stanowisko Pani Katarzyny Pieńkowskiej, naczelnika wydziału prasowego Urzędu m.st. Warszawy, które podkreśla obowiązek szkoły w zakresie akceptacji ze strony rodziców treści przekazywanych dzieciom podczas tego typu projektów, wystąpił do wykonawcy o szczegółowe, pisemne wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Krzysztof Bugla

 

29 września br. w godz. 10.00 – 16.00 w LXIV Liceum Ogólnokształcącym im. St. I. Witkiewicza, przy ul. Elbląskiej 51 odbył się Piknik roboczy – zakładanie ogrodu pn. Ogród w Witkacym - Witkacy w ogrodzie, zrealizowany w ramach inicjatywy lokalnej.

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza